Công ước New York 1958 và Quyết định của Việt Nam

Mục tiêu của Công ước New York 1958 là nhằm tạo ra những tiêu chuẩn pháp lý chung cho việc công nhận các thỏa thuận trọng tài cũng như việc công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Công ước của Liên Hợp quốc về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết trọng tài nước ngoài được ký tại New York ngày 10/6/1958 (“Công ước New York 1958") và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 7/6/1959. Mục tiêu của Công ước New York 1958 là nhằm tạo ra những tiêu chuẩn pháp lý chung cho việc công nhận các thỏa thuận trọng tài cũng như việc công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Theo đó các quốc gia thành viên Công ước không được phân biệt đối xử đối với các phán quyết trọng tài nước ngoài và có nghĩa vụ phải đảm bảo các phán quyết trọng tài nước ngoài được công nhận và có khả năng thi hành giống như các phán quyết trọng tài trong nước.

Ngoài ra, Công ước New York 1958 còn yêu cầu Tòa án của các nước thành viên trao hiệu lực đầy đủ cho thỏa thuận trọng tài bằng cách Tòa án từ chối thụ lý giải quyết các tranh chấp trong trường hợp giữa các bên đã có thoả thuận trọng tài.

Ngày 28/7/1995, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 453/QĐ-CTN về việc tham gia Công ước New York 1958 về Công nhận và Cho thi hành Phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Tài liệu đính kèm: