Mẫu Thoả thuận trọng tài

Download

Để lựa chọn VTA là cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ, hoặc liên quan đến hợp đồng, các bên cần có thỏa thuận trọng tài. Thoả thuận trọng tài là thỏa thuận của các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tại VTA các tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Đây là điều kiện tiên quyết để xác lập thẩm quyền của VTA đối với việc giải quyết tranh chấp của các bên

Mẫu Đơn khởi kiện

Download

Để bắt đầu quá trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA), Nguyên đơn phải gửi Đơn khởi kiện tới VTA. Trong đó, Đơn khởi kiện phải đáp ứng đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 7 Quy tắc tố tụng Trọng tài VTA năm 2018.

Mẫu bản tự bảo vệ

Download

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, Bị đơn phải gửi tới VTA Bản tự bảo vệ. Bản tự bảo vệ phải có các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quy tắc tố tụng trọng tài VTA 2018