Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

Trở thành sự lựa chọn tin cậy trong giải quyết tranh chấp kinh doanh bằng Trọng tài

Sứ mệnh:

VTA mang đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại uy tín, hiệu quả bằng sự trân trọng, chuẩn mực pháp lý, và trách nhiệm của mình đối với thương nhân và xã hội.

Giá trị cốt lõi

“RAPID” được tạo nên bởi 05 yếu tố nền tảng: Respect (Trân trọng) – Alternative (Lựa chọn) – Prestige (Trung tín) – Intelligence (Trí tuệ) – Dedication (Tận tâm). VTA theo đuổi giá trị “RAPID” trong mọi hoạt động, nhất là tố tụng trọng tài để bằng sự tin tưởng của cộng đồng thương nhân và xã hội, VTA sẽ sớm hiện thực được Tầm nhìn - Sứ mệnh của mình.

Respect (Trân trọng): Đề cao và coi trọng sự thật, các bên tranh chấp, quy tắc đạo đức trọng tài viên và các giá trị của VTA.

Alternative (Lựa chọn): Tối đa hóa quyền tự do thỏa thuận, lựa chọn của các bên tranh chấp và thúc đẩy Phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn (Alternative Dispute Resolution).

Prestige (Trung tín): Trung thành và bảo vệ sứ mệnh, các giá trị của VTA; cam kết và giữ uy tín với các bên.

Intelligence (Trí tuệ): Thấu hiểu sự việc, tư duy kiến tạo và mang lại giá trị cho các bên.

Dedication (Tận tâm): Dốc hết tâm sức vì lẽ công chính, vì lợi ích của các bên, vì VTA và vì chính mình.