Quy tắc tố tụng trọng tài

Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA).

Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày 16 tháng 07 năm 2018, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Quy tắc tố tụng trọng tài của VTA có 38 Điều và 02 Phụ lục đính kèm:
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Việc gửi thông báo, tài liệu; cách tính thời hạn
Điều 4. Tham gia tố tụng trọng tài
Điều 5. Bắt đầu tố tụng trọng tài
Điều 6. Tranh chấp từ nhiều hợp đồng
Điều 7. Đơn khởi kiện
Điều 8. Gửi Thông báo và Đơn khởi kiện
Điều 9. Bản tự bảo vệ
Điều 10. Đơn kiện lại
Điều 11. Số lượng Trọng tài viên
Điều 12. Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên
Điều 13. Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất
Điều 14. Rút Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại, Bản tự bảo vệ và Bản tự bảo vệ đối với Đơn kiện lại
Điều 15. Gộp nhiều vụ tranh chấp vào một vụ tranh chấp
Điều 16. Các quy định chung đối với Trọng tài viên
Điều 17.Thay đổi Trọng tài viên
Điều 18. Thẩm quyền xác minh sự việc của Hội đồng Trọng tài
Điều 19. Thẩm quyền thu thập chứng cứ của Hội đồng Trọng tài
Điều 20. Thẩm quyền triệu tập người làm chứng của Hội đồng Trọng tài
Điều 21. Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng Trọng tài
Điều 22. Địa điểm trọng tài
Điều 23. Ngôn ngữ trọng tài
Điều 24. Luật áp dụng giải quyết vụ tranh chấp
Điều 25. Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp
Điều 26. Hoãn phiên họp giải quyết vụ tranh chấp
Điều 27. Việc vắng mặt của các bên
Điều 28. Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài
Điều 29. Hòa giải
Điều 30. Đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp    
Điều 31. Nguyên tắc lập Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài
Điều 32. Phán quyết trọng tài
Điều 33. Sửa chữa và giải thích Phán quyết trọng tài; lập Phán quyết trọng tài bổ sung
Điều 34. Phí trọng tài
Điều 35. Việc nộp phí trọng tài
Điều 36. Quyết định về phí trọng tài và các chi phí khác
Điều 37. Thủ tục rút gọn
Điều 38. Điều khoản chung
Phụ lục 1. Điều khoản trọng tài mẫu
Phụ lục 2. Điều  khoản trọng tài mẫu áp dụng cho thủ tục rút gọn
 

Tài liệu đính kèm: