Điều kiện trở thành Trọng tài viên

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM

1.    Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được kết nạp trọng tài viên của VTA:

1.1.    Điều kiện chung:

a)    Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có sức khỏe, lý lịch rõ ràng;
b)    Tuổi từ 30 đến 65;
c)    Tốt nghiệp đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ tám năm trở lên, trừ trường hợp chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm;
d)    Cam kết tham gia và giải quyết vụ kiện một cách độc lập, khách quan, công bằng và nhanh chóng;
e)    Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của VTA; nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của VTA.

1.2.    Điều kiện bổ sung:

Ngoài các điều kiện quy định tại Khoản 1 trên đây, cá nhân nộp đơn đề nghị xét kết nạp làm Trọng tài viên phải đáp ứng thêm một trong các điều kiện sau đây:

a)    Đã là Trọng tài viên trong ít nhất năm vụ tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài trước đó, hoặc
b)    Có giới thiệu của hiệp hội nghề nghiệp trong phạm vi toàn quốc, hoặc trường đại học hoặc viện nghiên cứu, hoặc
c)    Được ít nhất một thành viên trong Ban điều hành VTA giới thiệu.

Việc cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên không bảo đảm rằng cá nhân đó sẽ đương nhiên được Trung tâm kết nạp làm trọng tài viên. Việc xem xét kết nạp một cá nhân làm Trọng tài viên thuộc thẩm quyền của Ban điều hành VTA.

2.    Những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được kết nạp trọng tài viên của VTA

a)    Người đang là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thừa phát lại, công chức thuộc các cơ quan tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án. 
b)    Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.
c)    Trường hợp khác theo quy định của Luật trọng tài thương mại.