Quy định thỏa thuận trọng tài

Để lựa chọn VTA là cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ, hoặc liên quan đến hợp đồng, các bên cần có thỏa thuận trọng tài. Thoả thuận trọng tài là thỏa thuận của các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tại VTA các tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Đây là điều kiện tiên quyết để xác lập thẩm quyền của VTA đối với việc giải quyết tranh chấp của các bên.

Khi đã có “Thỏa thuận trọng tài hợp pháp” thì tranh chấp của các bên không còn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, nếu một trong các bên vẫn gửi đơn khởi kiện đến Tòa án thì Tòa án phải trả lại đơn khởi kiện để các bên giải quyết Tranh chấp tại VTA.

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức là: Điều khoản trọng tài trong hợp đồng; hoặc Thỏa thuận trọng tài riêng

a/

Điều khoản trọng tài của VTA trong hợp đồng:  Áp dụng cho trường hợp, ngay từ khi đàm phán, soạn thảo hợp đồng, Điều khoản trọng tài của VTA đã được các bên thống nhất đưa vào như một phần của hợp đồng; để trong tương lai khi tranh chấp xảy ra, các bên sẽ nộp đơn khởi kiện tại VTA để được giải quyết. Vui lòng tham khảo mẫu tại đây

b/

Thỏa thuận trọng tài riêng: Áp dụng cho trường hợp khi tranh chấp đã phát sinh, các bên lập ra thỏa thuận trọng tài để quy định việc giải quyết tranh chấp sẽ được thực hiện tại VTA . Vui lòng tham khảo mẫu tại đây

Các yếu tố đảm bảo tính hợp pháp của Thỏa thuận trọng tài VTA:

Tranh chấp của các bên thuộc thẩm quyền giải quyết của VTA (là tranh chấp: giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại, giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại, giữa các bên mà pháp luật quy định giải quyết bằng Trọng tài)

Người xác lập thoả thuận trọng tài có thẩm quyền

Người xác lập thoả thuận trọng tài có năng lực hành vi dân sự

Thoả thuận trọng tài được xác lập dưới dạng văn bản (văn bản, telegram, fax, telex, thư điện tử; hay được luật sư, công chứng viên hoặc thừa phát lại ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên)

Không ai bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi xác lập thoả thuận trọng tài và có yêu cầu tuyên bố thoả thuận trọng tài đó là vô hiệu.

Thỏa thuận trọng tài không vi phạm điều cấm của pháp luật