Công ước New York 1958 và Quyết định của Việt Nam

Mục tiêu của Công ước New York 1958 là nhằm tạo ra những tiêu chuẩn pháp lý chung cho việc công nhận các thỏa thuận trọng tài cũng như việc công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Quy trình tố tụng trọng tài VTA

Với mong muốn tranh chấp được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi và luôn tối ưu hóa quyền tự do thỏa thuận, lựa chọn của các bên tranh chấp, VTA chú trọng xây dựng Quy trình tố tụng theo hướng chuẩn mực, minh bạch và luôn được cải tiến theo yêu cầu thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại

Khởi kiện trọng tài tại VTA

Khi một bên muốn khởi kiện tới VTA thì phải nộp Đơn khởi kiện đến VTA. Đơn khởi kiện cần nêu rõ và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 và thực hiện theo các quy định liên quan tại Quy tắc tố tụng trọng tài VTA năm 2018

Hướng dẫn bị đơn

Sau khi Nguyên đơn nộp toàn bộ phí trọng tài theo hướng dẫn của VTA quy định tại Điều 8 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VTA năm 2018, trong vòng 10 ngày VTA sẽ gửi thông báo vụ tranh chấp tới Bị đơn kèm theo toàn bộ tài liệu của Nguyên đơn

Thành lập hội đồng trọng tài

Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra Chủ tịch Hội đồng trọng tài , qua đó cùng thiết lập một Hội đồng Trọng tài hoạt động tương tự như một hội đồng xét xử của Tòa án để giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

Thẩm quyền của hội đồng trọng tài

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài được quy định tại các điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài tại VTA năm 2018 và quy định tại Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hội đồng Trọng tài có quyền xác minh sự việc, thu thập chứng cứ phục vụ giải quyết tranh chấp

Phiên họp giải quyết tranh chấp

Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ xem xét các tài liệu của Nguyên đơn và Bị đơn để quyết định mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp. Theo quy định tại Điều 25 Quy tắc VTA, Giấy triệu tập được gửi tới các bên chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở phiên họp

Thi hành phán quyết trọng tài

Phán quyết trọng tài là văn bản do Hội đồng Trọng tài lập, giải quyết tất cả các vấn đề mà các bên có yêu cầu trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp. Phán quyết trọng tài tương đương Bản án có hiệu lực của Tòa án, Phán quyết trọng tài là chung thẩm