Quy tắc đạo đức trọng tài viên

Sứ mệnh của VTA là mang đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại uy tín, hiệu quả bằng sự trân trọng, chuẩn mực pháp lý, và trách nhiệm đối với thương nhân và xã hội. VTA theo đuổi giá trị “RAPID” với 05 yếu tố cốt lõi: Respect (Trân trọng) – Alternative (Lựa chọn) – Prestige (Trung tín) – Intelligence (Trí tuệ) – Dedication (Tận tâm) trong mọi hoạt động, nhất là tố tụng trọng tài; và không ngừng nổ lực để đảm bảo phán quyết trọng tài luôn tối ưu hóa được quyền tự do thỏa thuận của các bên, minh bạch và hiệu quả. Để hiện thực cam kết đó, VTA coi trọng thái độ, tính chuyên nghiệp, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp của Trọng tài viên và xác tín rằng đây là nền tảng cho các giá trị của VTA.

Bộ Quy tắc Đạo đức của Trọng tài viên VTA quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là yêu cầu bắt buộc thực thi đối với tất cả Trọng tài viên VTA. Bằng việc tuân thủ Bộ Quy tắc này, mỗi Trọng tài viên khẳng định trách nhiệm của bản thân đối với nghề nghiệp, VTA và xã hội.   

ĐỘC LẬP - KHÁCH QUAN - CÔNG BẰNG - BẢO MẬT -  TẬN TÂM

 

Tài liệu đính kèm: