Biểu phí

BIỂU PHÍ TRỌNG TÀI CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG NHÂN VIỆT NAM (VTA)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ- VTA ngày 20/7/2018)

1.    Cơ sở tính phí trọng tài
1.1.    Trường hợp Đơn khởi kiện (hoặc Đơn kiện lại) nêu trị giá vụ tranh chấp:

a)    Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên:

b)    Trường hợp vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất, mức phí bằng 70% của mức phí nêu tại Mục 1.1 (a) đối với cùng trị giá vụ tranh chấp.
c)    Trị giá vụ tranh chấp bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá chuyển khoản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại thời điểm nộp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại.

1.2.    Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại không nêu trị giá vụ tranh chấp thì Chủ tịch VTA quyết định số phí trọng tài căn cứ vào tính chất của vụ tranh chấp, thời gian giải quyết vụ tranh chấp và số lượng Trọng tài viên.

1.3.    Trường hợp Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại vừa có yêu cầu nêu trị giá vừa có yêu cầu khác không nêu trị giá thì phí trọng tài đối với các yêu cầu nêu trị giá được tính theo Mục 1.1 (a), phí trọng tài đối với yêu cầu không nêu trị giá được tính theo Mục 1.2 nêu trên.

1.4.    Mức phí nêu tại Mục 1.1, 1.2, và 1.3 trên đây không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài.

1.5.    Các quy định tại Mục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 nêu trên cũng áp dụng đối với việc sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện (hoặc Đơn kiện lại) có điều chỉnh tăng về trị giá của vụ tranh chấp. Trường hợp có điều chỉnh giảm về trị giá của vụ tranh chấp hoặc điều chỉnh giảm trị giá của vụ kiện lại thì phí trọng tài không điều chỉnh giảm.

1.6.    Trong một số trường hợp cụ thể, mức phí được áp dụng theo quyết định của Chủ tịch VTA.

2.    Hoàn trả phí trọng tài

Phí trọng tài được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

2.1.    Trường hợp rút Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; rút Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại:

a)    Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút trước khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, VTA hoàn trả 70% phí trọng tài.
b)    Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi Hội đồng Trọng tài được thành lập, VTA hoàn trả 40% phí trọng tài. 
c)    Nếu Đơn khởi kiện; sửa đổi, bổ sung Đơn khởi kiện; Đơn kiện lại; sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại được rút sau khi VTA gửi Giấy triệu tập Phiên họp giải quyết vụ tranh chấp và trước ngày mở phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, VTA hoàn trả 20% phí trọng tài.

2.2.    Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, VTA hoàn trả 70% phí trọng tài.

2.3.    Trường hợp Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp khi có Quyết định của Tòa án cho rằng tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Trọng tài, VTA hoàn trả 20% phí trọng tài.