VTA giải quyết tranh chấp thương mại

06-08-2018 - 11:29

VTA có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng Trọng tài. Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo các quy định của VTA và Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam.

VTA có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp:

•    Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
•    Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
•    Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

SO VỚI TÒA ÁN, VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI VTA CÓ ƯU ĐIỂM:  

(1)

Các bên tranh chấp được tự do thỏa thuận và chủ động lựa chọn: (i) Trọng tài viên phù hợp với nội dung tranh chấp; (ii) Ngôn ngữ trọng tài đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài và vụ tranh chấp một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; (iii) Luật áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài; (iv) Địa điểm giải quyết tranh chấp; (v) Thời gian tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp.

(2)

Xét xử không công khai, nội dung vụ tranh chấp được giữ bí mật.

(3)

Tranh chấp được giải quyết bởi các trọng tài viên là chuyên gia, thấu hiểu pháp luật, am hiểu môi trường kinh doanh và thực tiễn hành nghề luật; độc lập, tôn trọng sự thật khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật.

(4)

Tranh chấp được giải quyết nhanh chóng

(5)

Quy tắc tố tụng minh bạch và luôn được cải tiến.

(6)

Chi phí hợp lý, biểu phí trọng tài được công khai và phù hợp cho từng vụ việc.

(7)

Phán quyết Trọng tài VTA có hiệu lực thi hành ngay (không bị kháng cáo, kháng nghị) và được cơ quan thi hành án Việt Nam trực tiếp thi hành như một Bản án của Tòa án.

(8)

Phán quyết Trọng tài VTA còn được thi hành tại gần 150 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên công ước NewYork năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài.