Điều khoản trọng tài mẫu của VTA

06/08/2018 14:23

Để chủ động và hiệu quả hơn khi giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai, VTA khuyến nghị các bên đưa điều khoản trọng tài sau đây vào ngay trong hợp đồng ;

Quy định thỏa thuận trọng tài

06/08/2018 13:44

Để lựa chọn VTA là cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh từ, hoặc liên quan đến hợp đồng, các bên cần có thỏa thuận trọng tài. Thoả thuận trọng tài là thỏa thuận của các bên về việc giải quyết bằng Trọng tài tại VTA các tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh. Đây là điều kiện tiên quyết để xác lập thẩm quyền của VTA đối với việc giải quyết tranh chấp của các bên.