Thành lập hội đồng trọng tài

17-08-2018 - 09:07

Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai sẽ cùng bầu ra Chủ tịch Hội đồng trọng tài , qua đó cùng thiết lập một Hội đồng Trọng tài hoạt động tương tự như một hội đồng xét xử của Tòa án để giải quyết tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn.

Việc lựa chọn trọng tài viên

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Nguyên đơn/Bị đơn phải chọn hoặc yêu cầu VTA chỉ định một Trọng tài viên. Trong trường hợp có nhiều Nguyên đơn/Bị đơn thì các Nguyên đơn/Bị đơn phải thống nhất chọn một Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu VTA chỉ định một Trọng tài viên và phải gửi thông báo cho VTA.

Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên không có trong Danh sách Trọng tài viên của VTA thì Nguyên đơn/Bị đơn phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này. 

Trong trường hợp Bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày nêu trên, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn

Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm 03 (ba) Trọng tài viên

Theo quy định tại điều 12 Quy tắc tố tụng trọng tài VTA năm 2018, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Nguyên đơn phải chọn hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên. Trong trường hợp Nguyên đơn yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn.

Đối với Bị đơn, nếu các bên không có thỏa thuận nào khác Bị đơn phải chọn một Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định một Trọng tài viên và phải thông báo cho Trung tâm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan. Trong trường hợp Bị đơn yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu này, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn. Trong trường hợp Bị đơn không chọn được, không chọn hoặc không yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên trong thời hạn 30 ngày nêu trên trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định một Trọng tài viên thay cho Bị đơn.

Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên không có trong Danh sách Trọng tài viên thì Nguyên đơn/Bị đơn phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày xác định được Trọng tài viên thứ nhất và Trọng tài viên thứ hai, các Trọng tài viên phải bầu người thứ ba làm Chủ tịch Hội đồng Trọng tài và thông báo cho Trung tâm. Hết thời hạn này mà Trung tâm không nhận được thông báo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.

Thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất

Điều 13 Quy tắc tố tụng trọng tài VTA năm 2018 quy định trừ khi các bên có thỏa thuận khác, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo của ngày Bị đơn nhận được Thông báo, Đơn khởi kiện, thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan, các bên phải thống nhất chọn Trọng tài viên duy nhất hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên duy nhất và phải thông báo cho Trung tâm. Trong trường hợp tên của người được chọn làm Trọng tài viên duy nhất không có trong Danh sách Trọng tài viên thì các bên phải thông báo cho Trung tâm địa chỉ liên lạc của Trọng tài viên này.

Trong trường hợp Trung tâm không nhận được thông báo này, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn 30 ngày nêu trên, Chủ tịch Trung tâm ra quyết định chỉ định Trọng tài viên duy nhất.

Các quy định chung đối với Trọng tài viên và thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài

Khi nhận được thông báo về việc được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên cũng như trong quá trình tố tụng trọng tài, người được chọn hoặc được chỉ định làm Trọng tài viên phải thông báo kịp thời cho VTA về bất kỳ sự việc nào có thể gây nghi ngờ về sự vô tư, độc lập và khách quan của mình để VTA thông báo cho các bên. Trọng tài viên là người ở giữa lắng nghe, không hành động vì lợi ích của riêng bên nào.

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài được quy định tại điều 18, 19, 20 và 21 Quy tắc tố tụng trọng tài VTA năm 2018, theo đó Hội đồng Trọng tài có (1) Thẩm quyền xác minh sự việc; (2) Thẩm quyền thu thập chứng cứ; (3) Thẩm quyền triệu tập người làm chứng và (4) Thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền quyết định về thẩm quyền của chính mình, cho dù có phản đối về sự tồn tại hoặc hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. Điều khoản trọng tài là một phần của hợpđồng được coi là một thỏa thuận độc lập với các điều khoản khác của hợp đồng. Quyết định của Hội đồng Trọng tài rằng hợp đồng vô hiệu không làm mất hiệu lực của thỏa thuận trọng tài.