Khởi kiện trọng tài tại VTA

17-08-2018 - 09:08

Khi một bên muốn khởi kiện tới VTA thì phải nộp Đơn khởi kiện đến VTA. Đơn khởi kiện cần nêu rõ và đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 và thực hiện theo các quy định liên quan tại Quy tắc tố tụng trọng tài VTA năm 2018

Đơn khởi kiện và thụ lý đơn khởi kiện

Để bắt đầu quá trình tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (VTA), Nguyên đơn phải gửi Đơn khởi kiện tới VTA. Trong đó, Đơn khởi kiện phải đáp ứng đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 7 Quy tắc tố tụng Trọng tài VTA năm 2018 (sau đây gọi là “Quy tắc VTA”), bao gồm:

a)    Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;
b)    Tên, địa chỉ của các bên;
c)    Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;
d)    Cơ sở khởi kiện;
đ)    Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khởi kiện khác của Nguyên đơn;
e)    Tên của người được Nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 hoặc điều 13 Quy tắc VTA;
f)     Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.

*Vui lòng tham khảo mẫu Đơn khởi kiện tại đây

Kèm theo Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần gửi thỏa thuận trọng tài và các tài liệu khác có liên quan. Toàn bộ tài liệu kể trên được gộp chung thành Hồ sơ khởi kiện và phải được gửi đủ số bản để VTA gửi tới các thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, tới bên kia một bản và lưu một bản theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy tắc VTA. Như vậy trong trường hợp Hội đồng trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất, Nguyên đơn cần nộp 03 (ba) bộ Hồ sơ khởi kiện, trong trường hợp Hội đồng trọng tài gồm ba Trọng tài viên, Nguyên đơn cần nộp 05 (năm) bộ Hồ sơ khởi kiện.

Tại VTA, Nguyên đơn có thể nộp hồ sơ khởi kiện theo hai cách (i) nộp trực tiếp tại văn phòng làm việc của trung tâm hoặc (ii) gửi hồ sơ khởi kiện qua bưu điện theo địa chỉ:

BAN THƯ KÝ VTA

Phòng 7.06, Lầu 7, Số 250 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 037 871 8998     Email: vtac.vnn@gmail.com 

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác về thời hạn, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trung tâm nhận được hồ sơ khởi kiện và phí trọng tài, VTA gửi tới Bị đơn Thông báo kèm Hồ sơ khởi kiện.